REGULAMIN

Regulamin ten określa zasady na jakich świadczone są usługi kurierskie oferowane przez firmę NOWY KURIER. Określa odpowiedzialność i obowiązki Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy, Nadawcy i Odbiorcy Przesyłek oraz warunki jakie muszą spełnić nadawane do przewozu Przesyłki, grupę towarów niedopuszczonych do przewozu międzynarodowego. Regulamin ten określa także wytyczne dotyczące płatności za usługi oraz wszelkie procedury reklamacyjne.
Zleceniodawca składając zlecenie zobowiązuje się przestrzegać niniejszego regulaminu i zgadza się z jego treścią!!!

1.OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIOBIORCY

1.1 NOWY KURIER zobowiązany jest do zorganizowania odbioru Przesyłki od Nadawcy, transportu i dostarczenia do Odbiorcy w terminie do 7 dni roboczych od momentu przekazania Przesyłki Kurierowi. Przy czym dzień przekazania przesyłki do transportu to dzień dzień 0.
1.2 Zleceniobiorca odpowiada za utratę lub uszkodzenie przesyłki powstałe w czasie od jej odebrania, aż do chwili dostarczenia.
1.3 Zleceniobiorca zastrzega ewentualność dłuższego czasu realizacji transportu z przyczyn niezależnych od niego(warunki atmosferyczne, nagłe awarie itp.)
1.4 NOWY KURIER nie ponosi odpowiedzialności jeśli utrata lub uszkodzenie przesyłki tudzież zwłoka w realizacji powstały :
– poprzez nadanie przez nadawcę rzeczy, które zgodnie z przepisami oraz niniejszym regulaminem „NOWY” kurier nie przyjmuje do przewozu.
– z przyczyn następujących ze strony nadawcy lub odbiorcy.
– z niewłaściwego oznakowania przesyłki
– z powodu dużej podatności na zniszczenie(szkło, porcelana, materiały kruche itp.)
– z jakiegokolwiek innego powodu nie wynikającego z winy zleceniobiorcy
1.5 Najwyższa kwota odszkodowania jaką NOWY KURIER wypłaci za szkody wynikłe z jego winy wynosi 300e. Za szkody wycenione powyżej tej kwoty zleceniobiorca nie odpowiada. Zleceniodawca godzi się na to ograniczenie klikając „akceptuję regulamin” podczas składania zamówienia.

1.6 Odbiorca jest zobowiązany sprawdzić stan zawartości przesyłki podczas odbioru. Po odbiorze i potwierdzeniu tego pisemnie, NOWY KURIER nie uznaje jakichkolwiek reklamacji.
1.7 Zleceniobiorca nie odpowiada za ubytek czy uszkodzenie przesyłki, jeśli dostarczy ją bez śladów naruszenia opakowania zabezpieczającego przez nadawcę.
1.8 NOWY KURIER opowiada tylko za rzeczywiste udowodnione straty poniesione przez klienta (na podstawie paragonów, faktur itp.) wskutek niewłaściwego wykonania usługi.
1.9 W przypadku utraty przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości rzeczywistej wartości, nie większej jednak niż kwota określona w pkt. 1.5

1.10 W razie zwłoki w dostarczeniu przesyłki jeśli klient udowodni wynikłą z tego dla niego szkodę, NOWY KURIER zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie w wysokości nie większej niż wysokość wynagrodzenia za daną usługę.
1.11 Zleceniobiorca może odmówić przyjęcia zlecenia oraz odmowy wykonania zlecenia bez podania przyczyny, jeśli stanowi to naruszenie prawa i niniejszego regulaminu.
1.12 Zleceniobiorca nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z niezgodności danych z zamówienia ze stanem faktycznym oraz za niemożliwość dostarczenia przesyłki z powodu nieobecności odbiorcy pod wskazanym w zamówieniu adresem.
1.13 NOWY KURIER nie jest zobowiązany do telefonicznego uprzedzenia odbiorcy o godzinie i dacie doręczenia . Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie www, łącznie z nr telefonów do kurierów w Irlandii.

2. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZLECENIODAWCY

2.1 Zleceniodawca ma obowiązek zapłacić za przesyłkę lub zadbać o jej opłacenie przez nadawcę, odbiorcę lub osoby trzecie.
2.2 Zleceniodawca jedna ze stron Umowy i osoba wskazująca nadawcę oraz odbiorcę jest zobowiązany zadbać o to aby nadawca oraz odbiorca wypełnili swoje obowiązki wynikające z ich udziału w świadczeniu danej usługi.
2.3 Składając zlecenie Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Zleceniobiorcy informacje niezbędne do wykonania usługi tzn. uzupełnić wszystkie rubryki z danymi, mieszczące się w zakładce ZAMÓW KURIERA oraz zaakceptować wcześniej przeczytany niniejszy regulamin.
2.4 W sytuacji gdy odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki, nie odbiera telefonu lub nie ma go pod wskazanym adresem jest ona zwracana nadawcy. Możliwe jest także pozostawienie przesyłki w siedzibie firmy, wtedy odbiorca może ją odebrać samodzielnie.
2.5 Poprzez złożenie zamówienia transportowego zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem rzeczywistym oraz zgadza się na warunki niniejszego regulaminu.

3. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NADAWCY

3.1 Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę kurierowi w stanie umożliwiającym właściwe wykonanie usługi bez ubytków i uszkodzeń. Zawartość musi być zgodna z deklaracją złożoną w zamówieniu.
3.2 Nadawca jest zobowiązany czytelnie i dokładnie( bez błędów i pomyłek) opisać przesyłkę, dane adresowe i kontakt do odbiorcy.
3.3 Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę w odpowiednim opakowaniu, wszelkie potrzebne informacje i porady w zakładce „ Jak pakować”.

4. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODBIORCY

4.1 Odbiorca ma obowiązek odebrać Przesyłkę od Kuriera pod adresem wskazanym na zamówieniu w dniu dostawy po zaczerpnięciu informacji o dniu dostawy od Zleceniobiorcy lub ze strony www.
4.2 Odbiorca ma obowiązek potwierdzenia odbioru własnoręcznym czytelnym podpisem złożonym na liście dostawy.
4.3 W przypadku nieobecności Odbiorcy lub osoby przez niego upoważnionej w miejscu dostawy Kurier uprawniony jest do wydania Przesyłki osobie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dostawy (np. sąsiadowi)
4.4 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i podejrzenia uszkodzenia bądź ubytku Paczki Odbiorca ma obowiązek sporządzenia wraz z Kurierem protokołu szkody opisującego ewentualne braki bądź uszkodzenia. Zaakceptowanie przesyłki noszącej znamiona uszkodzonej bez zastrzeżeń zgłoszonych w momencie odbioru powoduje unieważnienie i uznanie za bezzasadne reklamacji zgłaszanych z tego tytułu po fakcie dostawy.

5. PŁATNOŚCI

5.1 Opłaty za świadczone usługi ustalane są według cennika obowiązującego w naszej firmie.
5.2 Za wykonaną usługę opłatę uiszcza zleceniodawca lub osoba przez niego wskazana.
5.3 Zleceniobiorcy przysługuje prawo zatrzymania na wszelkich Przesyłkach Klienta znajdujących się w posiadaniu Kuriera, w celu zabezpieczenia wszystkich roszczeń przysługujących Zleceniobiorcy wobec Zleceniodawcy bez względu na tytuł. Zleceniobiorca może także wstrzymać świadczenie Usług wynikających z Umowy do czasu spełnienia świadczeń przez Klienta, z którymi znalazł się on w opóźnieniu i obciążyć Zleceniodawcę wszelkimi kosztami związanymi z wstrzymaniem świadczeń i magazynowaniem.
5.4 Zleceniobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku braku terminowego regulowania należności z tytułu świadczenia Usług.

6. PACZKI I ICH ZAWARTOŚĆ

6.1 Zleceniobiorca nie przyjmuje do przewozu i doręczenia Przesyłek zawierających rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów, konwencji czy porozumień międzynarodowych.
Materiały wybuchowe, łatwopalne i żrące
Alkohol, papierosy oraz produkty tytoniowe
Środki odurzające, substancje psychotropowe itp.
Broń palna, biżuteria, pięniądze, czeki
Produkty lecznicze zawierające w składzie niedozwolone substancje oraz komponenty do ich produkcji

Za umieszczanie w paczkach wyżej wymienionych produktów i substancji przez zleceniodawcę(nadawcę), zleceniobiorca będzie nakładał obligatoryjną karę pieniężną wysokości podwojonej wartości niedozwolonych produktów oraz konfiskatę owych rzeczy.

Telewizory i monitory CRT starego typu
NOWY kurier zastrzega sobie prawo do ewentualnego otwarcia paczki celem sprawdzenia czy zawartość odpowiada oświadczeniom nadawcy zawartym w dowodzie nadania!!!
6.3 Towary ograniczone w przewozie
Zalicza się do nich telewizory i monitory TFT, LCD, LED i Plazmowe przesyłane w nieoryginalnym opakowaniu zapewniającemu ich odpowiednia ochronę komputery stacjonarne, laptopy, kuchenki mikrofalowe, drukarki, instrumenty muzyczne itp zapakowane jedynie w standardowe opakowanie fabryczne. Przedmioty te aby nie były ograniczone w przewozie muszą oprócz opakowania fabrycznego być zapakowane dodatkowo w większy karton, posiadający odpowiednie zabezpieczenia wewnętrzne chroniące delikatna przesyłkę. Dyski twarde zamontowane w komputerze stacjonarnym muszą być zapakowane w folię antystatyczną, następnie folię bąbelkową i tak dołączony do zawartości Paczki. Lodówki, zmywarki, pralki itp artykuły AGD, szkło, porcelana, towary wykonane z ceramiki.

6.4 Uwaga! Za wszelkiego rodzaju materiały kruche( szkło, porcelana, delikatne plastiki) oraz wszelkiego rodzaju płyny( substancje płynne w opakowaniach plastikowych, szklanych itp) nasza firma NIE ODPOWIADA. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić w jaki sposób jest spakowana paczka z wyżej wymienionymi rzeczami, dlatego też wszelkie roszczenia związane ze zniszczeniem takiej zawartości nie będą brane pod uwagę!

7. REKLAMACJE
7.1 Reklamacje w związku z niewłaściwym wykonaniem usługi może składać wyłącznie zleceniodawca.
7.2 Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia bez zastrzeżeń i bez sporządzenia protokołu szkody Przesyłki noszącej znamiona uszkodzonej w momencie Odbioru. Nie dotyczy to jednak roszczeń z tytułu niewidocznych w chwili wydania ubytków lub uszkodzenia Przesyłki. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy w takim przypadku zachodzi tylko wtedy gdy Zleceniodawca udowodni, że do szkody doszło w czasie od przyjęcia przesyłki do przemieszczania, aż do chwili jej wydania.
7.3 Reklamacje dotyczące uszkodzenia należy składać drogą telefoniczną w terminie 2 dni licząc od dnia doręczenia.
7.4 Po zgłoszeniu faktu szkody lub utraty przesyłki klient powinien dostarczyć wszelkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procesu reklamacji(faktury vat, rachunki, kalkulacja kosztów wytworzenia itp.) w ciągu 7 dni dni od daty zgłoszenia reklamacji.
7.5 Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych punkcie 7.4) reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

8. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

8.1. Firma NOWY KURIER zapewnia ochronę danych dotyczących komunikowania się oraz danych o świadczonych usługach, w szczególności poprzez zobowiązanie swoich pracowników i współpracowników do zachowania poufności przedmiotowych danych, odpowiedniego zabezpieczenia systemów przetwarzających dane oraz należytej staranności w podejmowaniu czynności, których wykonanie może narazić chronione informacje na nieuzasadnione ujawnienie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Osoba, która dopuściła się zniesławienia (art.212 KK) lub zniewagi (art.216 KK) firmy NOWY kurier za pomocą każdej dostępnej formy przekazu, w tym na piśmie, ustnie, przy użyciu środków masowego komunikowania się, w prasie, telewizji, Internecie daje sposobność do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych (art.23 KC) w postaci żądania: zaniechania bezprawnych zachowań, podjęcia czynności niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych (np. zamieszczenie sprostowania lub przeprosin w prasie lokalnej na jej koszt. Odszkodowania, gdy skutkiem naruszenia dóbr osobistych było wyrządzenie szkody majątkowej firmie NOWY kurier (np. utrata zarobku, wiarygodności itp.)